Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistuseks on kokku kutsutud juhtkomisjon, kuhu kuuluvad valdkondade huvigruppide ning riigiasutuste esindajad, ning kohtuvad valdkondlikud töögrupid.

Töögrupid:

AKIS (innovatsiooni- ja teadmussiirdesüsteem)

Töögrupp uurib, kuidas võiks toimida valdkonna innovatsiooni- ja teadmussiirdesüsteem (AKIS) Eestis ning kogub ettepanekuid teadmussiiret, nõuannet ja innovatsioonikoostööd toetavate sekkumiste kujundamiseks. Samuti töötab töögrupp välja sekkumised biomajanduse arendamiseks maapiirkonnas ettevõtete koostöös.

Keskkonnasõbralik aiandus ja kohalikud sordid

Töögrupp töötab välja keskkonnasõbraliku aianduse toetuse nõuded ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuded.

Keskkonnasõbralikud praktikad ja mahepõllumajandus

Töögrupp töötab välja rakendatavad sekkumised ökokavadele ning keskkonna- ja kliimameetmele, sh mahepõllumajandusele.

Leader

Töögrupp töötab välja aluspõhimõtted Leader-lähenemise rakendamiseks tulevasel programmiperioodil, sh abikõlbliku piirkonna definitsiooni ja nõuded kohalikule tegevusgrupile.

Loomade tervis ja heaolu

Töögrupp töötab välja loomade heaolu toetuse nõuded ning selgitab ja valib välja sobivad sekkumisviisid loomade tervise edendamiseks.

Loomsed geneetilised ressursid

Töögrupp töötab välja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse nõuded.

Lupjamine

Töögrupp töötab välja happeliste muldade neutraliseerimise toetuse nõuded.

Maapiirkonna ettevõtlus

Töögrupp töötab välja sekkumised, mis aitavad kaasa maapiirkonnas ettevõtluskeskkonna arendamisele, ettevõtete konkurentsivõime kasvule ning hästi tasustatud ja atraktiivsete töökohtade tekkele.

Metsandus

Töögrupp vaatab üle ja täiendab strateegiakava metsandust puudutavad sekkumised ning järjestab need olulisuse põhjal. Lisaks küsib töögrupp arvamust toetusõiguslikkuse tingimuste kohta sekkumisliikide kaupa.

Poolloodusliku koosluse hooldamine

Töögrupp koostab poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse nõuded järgmisel programmiperioodil.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime

Töögrupp töötab välja põhimõtted, mille alusel aidata kaasa põllumajandustootjate ning toiduainetööstuste investeeringute tegemisele ning suurendada nende müügivõimekust ja konkurentsivõimet. Lisaks töötatakse töögrupis välja alused, millest lähtutakse põllumajandustootmisega alustamise toetamisel.

Põllumajandustootjate sissetulekud ja riskijuhtimine
Töögrupp töötab välja otsetoetuste sekkumised ja nende toetusõiguslikkuse tingimused. Lisaks kaardistatakse töö käigus põllumajandustootjate vajadused riskijuhtimismeetmetele.

Tingimuslikkus ja IAKS
Töögrupp töötab välja tingimuslikkuse nõuded tulevaseks programmperioodiks, sh maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ja kohustuslikud majandamisnõuded. Lisaks koostab töögrupp integreeritud administratsiooni- ja kontrollisüsteemi (IAKS).

Ühistegevus ja koostöö
Töögrupp töötab välja põhimõtted, mille alusel jätkata põllumajandusühistute arendamise toetamist, ning kogub kokku ettepanekud ühistuliste investeeringute toetamiseks. Lisaks käsitletakse töögrupis ka mesindusprogrammi rakendamist ja sekkumisi muudes sektorites.

Kui soovid põhjalikumalt lugeda töögruppides toimunud arutelude kohta, siis saad seda teha SIIT!

Jaga seda uudist: