Statuut ja märgi kasutamise nõuded

MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsile kuuluv kaubamärk “Eesti Lihaveis” on registreeritud kaubamärgina, mille kasutamise õigust on võimalik taotleda kõigil MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmetel allpool toodu tingimustel.

1. Kaubamärki (logo) võivad kasutada Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi (ELKS) liikmed.

2. Kaubamärgi (logo) kasutamiseks tuleb selleks taotleda ja saada kirjalik luba ELKS-lt.

3. Kaubamärgi saamiseks esitatud avaldusi vaatab läbi ja taotlejate vastavust kehtestatud nõuetele hindab ELKS juhatuse poolt kinnitatud 3-liikmeline komisjon 30 päeva jooksul.

4. Loa saamise tingimuseks on:

4.1. Taotleja ei oma võlgnevusi Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ees;

4.2. Taotleja kari teostab lihaveiste jõudluskontrolli;

4.3. Üle 90% ammlehmadest on vähemalt 75% lihatõu veresusega;

4.4. Karjas kasutatakse ainult tõuraamatusse kantud sugupulle;

4.5. Taotleja ei ole eksinud keskkonnanõuete, loomatervise ega loomade heaolu, toidu- ja söödaohutuse põhinõuete vastu.

5. Kaubamärgi kasutamise õigus antakse liikmele viieks aastaks.

6. Kaubamärgi kasutamisega seotud kulud kannab märgi taotleja.

7. Kaubamärgi kasutamise õiguse saamisel saab liige kaubamärgi kujundusega majamärgi, mille maksumus tuleb ELKS-le hüvitada.

8. Kaubamärki kasutatakse lihaveiselihast valmistatud toodete või lihaveiseid ja lihaveisekasvatust tutvustavatel veebilehtedel, trükistel, suveniiridel, üritustel, esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, suunaviitadel, meedias jmt kohtades.

9. Kaubamärgi (logo) kasutamisel tuleb kinni pidada heast tavast, lugupidavast suhtumisest nii kaubamärgi (logo) omaniku kui sümboolika suhtes. Logo elementide värvid ja nende omavahelised proportsioonid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada ega logo pöörata. Keelatud on logole detailide lisamine või logo detailide ära jätmine ning efektide lisamine (vari, 3D jne).

10. Logo põhivariandiks on kahevärviline (must ja valge) lahendus koos lausega EESTI LIHAVEIS. Logo põhivärv on must lihaveise figuur ning musta värvi tekst EESTI LIHAVEIS valgel taustal. Logo on lubatud kasutada ka negatiivis, samuti bordoopunase (värvikood Punane Pantone 7427) ja halli (värvikood Hall Pantone Cool Gray 9) värviga.

11. Logo vähendamisel peab tekst “EESTI LIHAVEIS” olema loetav.

12. Loa andmisest võib keelduda taotluse põhjendamatuse korral, logo varasema väärkasutuse korral, hea tava vastase kasutamise korral jmt juhul.

13. Loata või käesolevat korda rikkuva kaubamärgi (logo) kasutamise korral on selle omanikul õigus teha korraldus väärkasutuse koheseks lõpetamiseks ning tuvastatud kahju korral esitada nõue kahju hüvitamiseks.

Peale taotluse esitamist vaatab taotluse läbi ELKS juhatuse poolt volitatud komisjon, mille järel sõlmitakse taotlejaga kaubamärgi “Eesti Lihaveis” kasutamise kirjalik leping.

Esita “Eesti Lihaveis” märgi kasutamise taotlus SIIN.